از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
دوشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۳
 

يکديگر را دوست بداريد اما از عشق زنجير مسازيد. بگذاريد عشق همچون دريايی مواج ميان ساحل های جانتان در تموج و اهتزاز باشد.

جامهای يکديگر را پر کنيد اما از يک جام منوشيد.

از نان خود به يکديگر هديه دهيد اما هر دو از يک قرص نان تناول مکنيد.

به شادمانی با هم برقصيد و آواز بخوانيد اما بگذاريد هر يک برای خود تنها باشد ، همچون سيم های عود که هر يک در مقام خود تنهاست، اما همه با هم به يک آهنگ مترنمند.

 دلهايتان را به هم بسپاريد اما به اسارت يکديگر ندهيد ، زيرا تنها دست زندگی است که می تواند دل های شما را در خود نگاه دارد.

در کنار هم بايستيد  اما نه بسيار نزديک ، از آن که ستون های معبد به جدايی بار بهتر کشند،‌ و بلوط و سرو در سايه هم به کمال رويش نرسند.

جبران خليل جبران

علیرضا علیمردانی

یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
 

      

   ای داد ز دست فلک شعبده باز

                                                      شه زاده به خاری و گدازاده به ناز

         نرگس ز برهنگی سر افکنده به زير

                                                      صد پيرهن حرير پوشيده پياز

علیرضا علیمردانی

پنجشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸۳
علفهای هرز

علفهای هرز يادت را / از زير پايم / خواهم چيد

و به حرفها و وعده هايت / در دلم / خواهم خنديد

و ذره های قلبم را / از سر راهت / بر خواهم چيد

بعد از اين نگاهم را / از مسير چشمهايت / خواهم دزديد

و نشان راه دل را / از تو / نخواهم پرسيد

پای دل را / از دست دام تو / خواهم بريد

ديگر موسيقی ياد تو را / نخواهم شنيد

و با آواز آغوشت / نخواهم رقصيد

ديگر با تو / سخنی از سر عشق نخواهم گفت

پيله ای از نفرت / دور خود خواهم تنيد

و تو را / تا قيامت نخواهم ديد

وز عشق / نخواهم رنجيد

                                              عليرضا

                                              ۴/۵/۸۳

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]