از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
شنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٤
 

تن تشنه مثل خورشيد

بی سرزمين تر از باد

کولی تر از ترانه

بی پرده مثل فرياد...

بازگشتم...

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]