از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]