از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
پنجشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٢
 

هر چه هستي باش، اما كاش…
نه، اين را هم نمي توان آرزو كرد
هر چه هستي باش، اما باش!

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]