از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

علفهای هرز - غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
پنجشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸۳
علفهای هرز

علفهای هرز يادت را / از زير پايم / خواهم چيد

و به حرفها و وعده هايت / در دلم / خواهم خنديد

و ذره های قلبم را / از سر راهت / بر خواهم چيد

بعد از اين نگاهم را / از مسير چشمهايت / خواهم دزديد

و نشان راه دل را / از تو / نخواهم پرسيد

پای دل را / از دست دام تو / خواهم بريد

ديگر موسيقی ياد تو را / نخواهم شنيد

و با آواز آغوشت / نخواهم رقصيد

ديگر با تو / سخنی از سر عشق نخواهم گفت

پيله ای از نفرت / دور خود خواهم تنيد

و تو را / تا قيامت نخواهم ديد

وز عشق / نخواهم رنجيد

                                              عليرضا

                                              ۴/۵/۸۳

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]