از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
 

      

   ای داد ز دست فلک شعبده باز

                                                      شه زاده به خاری و گدازاده به ناز

         نرگس ز برهنگی سر افکنده به زير

                                                      صد پيرهن حرير پوشيده پياز

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]