از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
یکشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸۳
 


از عشق تو گفتن آسان نيست
شايد از عشق تو شنيدن آسانتر
زورق عشق را به ساحل رسانيدن
همراهي لازم است
شايد آن همراه تو باشي
...توشعر از: وحيد

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]