از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
یکشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸۳
 
سفر آغاز گشت
فاخرانه در لجنزار هوس لوليدي
!تا زيبندگي نام آدمي را شايد دلالتي باشي
دريغا عشقم
كه به دروغين آلت وفايت ازاله شد .
سفر ادامه يافت
بي شرمانه بر پهنه ي يخي تزوير لغزيدي
!تا منزلت نام آدمي را شايد دلالتي باشي
دريغا اعتمادم
كه به دروغين بند قولت اسير شد .
سفر پايان يافت
شادمانه در خوشي هاي لحظه ايي غرق گشتي
تا زيبندگي نام آدمي را شايد دلالتي باشي !
دريغا من
كه به دروغين نواي عشقت رقصيدم .
...و دريغا تو
كه هيچگاه نفهميدي
واينك
در آغازسفري بي همسفر
من متحيرانه منزلت نام آدمي را مي نگرم******


يه قرار وبلاگيه... اميدوارم برگزار شه

www.esfand83.persianblog.irعلیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]