از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
 

هيچ کس با هيچ کس سخن نمی گويد

                    که خاموشی به هزار زبان در سخن است

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]