از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

کلمه - غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
شنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٤
کلمه

در ابتدا كلمه بود

و كلمه نزد خدا بود

و كلمه

         خدا

             بود

 

انجيل يوحنا

باب ۹ - آيه ۵

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]