هيچ کس با هيچ کس سخن نمی گويد

                    که خاموشی به هزار زبان در سخن است

/ 2 نظر / 2 بازدید
MOHAMMAH .R/R

مرا گر مست ميخواهي نگاهت را مگير از من كه دل از ساقي چشمان مستت جام ميگيرد