تو را درشهرقلبم زنداني مي کنم
وبا نگهباني از احساس
تمام وجودت راشکنجه ميدهم
وکليد اين زندان را
در رگهاي درونت جاري مي کنم
تا عاشقانه ترين ترانه ها را
با همه احساست برايم زمزمه کني

/ 1 نظر / 7 بازدید
shadi_sideby side

سلام