از عشق تو گفتن آسان نيست
شايد از عشق تو شنيدن آسانتر
زورق عشق را به ساحل رسانيدن
همراهي لازم است
شايد آن همراه تو باشي
...توشعر از: وحيد

/ 1 نظر / 2 بازدید
وحید

معلوم نیست چیه شعر ؟ متن ؟ چیه ؟ معصوم که نبوده که کوسشر هم گفته